Algemene voorwaarden

Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen FAB5 en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door FAB5 en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn. FAB5 houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen zonder er de klant persoonlijk van de op de hoogte te brengen en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

 

1. Identiteit van FAB5

FAB5, Inge Van den Broeck
Appelhoekstraat 11, 9770 Kruishoutem
België

BE BE0588.835.827


2. “Online” bestellen

De klant kan een geselecteerd artikel online kopen via www.wonderwall.be of www.wonderwall-designs.nl
De levering aan de klant wordt – na ontvangst van de betaling – gedaan op één door de klant gekozen adres (binnen Schengen). De klant heeft 7 kalenderdagen herroepingsrecht of bedenktijd (zie punt 6).
De levering aan de klant wordt enkel uitgevoerd als het artikel voorradig is op ons centraal depot.  


3. Prijs

Tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zijn de prijzen btw en andere taksen inbegrepen. Bijkomende verplichte leverings-, bestelling,- of andere administratieve kosten zijn niet inbegrepen en worden apart vermeld.
Alle prijzen zijn in Euro/€.
Artikelen aangekocht op de webshop van FAB5 worden door de klant vóór de levering betaald. Er zal geen levering gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. Een overeenkomst “verkoop op afstand” komt pas tot stand op het moment dat een order aan de consument is overhandigd ofwel per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet- of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan FAB5 niet aansprakelijk worden gesteld.
De klant kan kiezen uit verschillende online betalingswijzen.
FAB5 aanvaardt geen andere betalingswijzen buiten deze die voorgesteld zijn op de site wonderwall.be.
De elektronische en papieren geschenkbonnen kunnen worden gebruikt, conform hun geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte. Indien het bedrag van de bestelling hoger is dan het bedrag van de gift card of geschenkbon, dient de klant het verschil te betalen. Indien het bedrag van de bestelling lager is dan het bedrag van uw gift card of geschenkbon, zal de klant dit saldo kwijt zijn. 


4. Levering

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan de klant. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd. 

Onze producten worden vooraf gecontroleerd en onbeschadigd verzonden. 
De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners geselecteerd door FAB5, afhankelijk van de afmetingen van de bestelde product(en) en van de diensten gekozen door de klant.
De levering is voorlopig enkel mogelijk binnen Schengen landen. 
Bestellingen worden geleverd op het adres opgegeven door de klant op het moment van zijn bestelling. De chauffeur of transporteur kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. De klant tekent voor ontvangst van de levering, door middel van aftekening van een leveringsbon. 

Elk zichtbaar gebrek aan het product moet worden vermeld op de kopij van de leveringsbon of POS (digitale afleveringsbon) en dit moet worden teruggestuurd naar FAB5 ([email protected]) binnen de 2 dagen na de levering. Als dit niet is gebeurd, worden er geen klachten hieromtrent aanvaard. 

Indien de klant niet aanwezig is op het ogenblik van de levering van producten met kleine of gemiddelde afmeting, wordt door de transporteur een bericht in de brievenbus achtergelaten, waarop het telefoonnummer van de transporteur staat vermeld, zodat de klant, een leveringsdatum kan afspreken. 


5. Leveringstermijn

De leveringstermijnen zijn niet bindend voor FAB5 Wonderwall en zijn louter indicatief. Ze kunnen dan ook geen essentieel element van de verkoopovereenkomst vormen.

In afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het Burgerlijk wetboek blijven de verkochte of geleverde goederen de exclusieve eigendom van FAB5 Wonderwall tot op het ogenblik dat de bestelling integraal werd betaald.

De risico's verbonden aan de eigendomsoverdracht van de producten verschillen naargelang de verzending.

Ingeval de bestelling wordt verzonden via Bpost (België), gaan alle risico's op verlies en schade aan de betrokken goederen over op de klant vanaf het ogenblik van de opname van de verzending in het Bpost systeem. De aangekochte items zullen dus op risico van de koper reizen.

Ingeval de bestelling via DPD wordt verzonden zal FAB5 Wonderwall instaan voor de kosten van alle schade (diefstal, schade, ontbrekende elementen) aangebracht aan de producten.6. Herroepingsrecht of bedenktijd

De klant heeft het recht aan FAB5 Wonderwall mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.
Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten die nog in originele en onbeschadigde verpakking zitten, ongebruikt geweest zijn, met toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur en aankoopbewijs, zodat de goederen klaar zijn voor wederverkoop.
De artikelen moeten teruggestuurd worden naar FAB5 Wonderwall, Appelhoekstraat 11, 9770 Kruishoutem
Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door FAB5 zullen ter beschikking blijven van de klant. Ook producten die pas later dan 7 dagen na de levering worden teruggestuurd, blijven ter beschikking van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna FAB5 eigenaar wordt van het product.
Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan FAB5 Wonderwall. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd. 
Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:
• Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
• Artikelen waarvan de verpakking – of deel ervan – zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;
• Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
De klant dient binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product, via een aangetekend schrijven of via een e-mail ([email protected]) zijn herroepingsrecht uitoefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag van de levering, in originele verpakking en onbeschadigde verpakking. 
De klant kan het product ook afgeven in onze kantoren te Kruishoutem, zonder enige kosten.
Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, wordt binnen een termijn van 30 kalenderdagen de betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd.

Voor producten op maat geldt er geen herroepingsrecht. 

 

7. Garanties

7.1. FAB5 biedt 8 dagen garantie voor gebreken aan overstemming, waarbij deze garantietermijn aanvangt op de in artikel 8.2. genoemde datum. 
Deze garantie omvat de herstelling of de vervanging van het gebrekkige goed, zonder kosten voor de klant. Indien evenwel zou blijken dat de herstelling of de vervanging niet mogelijk is, buiten verhouding zou zijn voor FAB5 Wonderwall of ernstige overlast zou berokkenen aan de klant, dan verbindt FAB5 er zich toe om, op vraag van de klant, de klant een passende prijsvermindering toe te staan of, al naargelang het geval, de overeenkomst te ontbinden en de gehele prijs terug te betalen, mits teruggave van het goed door de klant.
Alle vorderingen voor gebreken aan overeenstemming dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 2 kalenderdagen via [email protected] volgend op de dag van het vaststellen van het betreffende gebrek, op straffe van verval van het recht om een dergelijke vordering in te stellen

7.2 Enkel de factuur, het kasticket of de aankoopbon gelden als garantiebewijs voor de klant ten aanzien van FAB5. Deze documenten dienen door de klant te worden bewaard en voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn start op de op deze documenten vermelde datum. Indien de levering aan de klant is gebeurd vóór de factuurdatum, dan geldt de datum van levering zoals vermeld op het leveringsdocument.

7.3 Deze garantie is niet van toepassing op onderdelen of accessoires indien het defect voortvloeit uit een verkeerd gebruik, externe oorzaken, gewoon onderhoud of normale slijtageverschijnselen.

7.4 Deze garantie zal niet gelden in volgende gevallen (onderstaande opsomming is niet beperkend):
• in geval een derde partij, die niet rechtmatig door FAB5 werd gemachtigd, is tussengekomen of de goederen heeft behandeld;
• in geval van schade veroorzaakt door brand, water (overstroming) of bliksem, ongeval, natuurramp;
• in geval van schade veroorzaakt door foutief gebruik, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of enig ander gebruik dat niet-conform de instructies van de producent of de verkoper is.
Ingeval van schade, diefstal of verlies van de voor herstelling teruggegeven goederen, is de gebeurlijke aansprakelijkheid van FAB5 ten aanzien van de klant in ieder geval beperkt tot de verkoopprijs van de goederen.
7.5 Beschadigde bestellingen door transport naar de klant: indien de bestelling - meer bijzonder de verpakking- beschadigd toekomt bij de klant MOET deze de bestelling ofwel reeds weigeren bij de transporteur / ofwel de beschadiging melden ad chauffeur op de digitale ontvangstbevestiging.  Indien dit niet gebeurt, wordt de zending beschouwd als onbeschadigd toegekomen.   

8. Aansprakelijkheid voor gebruik website

 De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De klant aanvaardt dat FAB5 niet aansprakelijk is voor enige schade, door het gebruik van de website van FAB5 of internet, als gevolg van voormelde risico’s. De klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kan dienen.
De verkoop op FAB5/wonderwall.be  is enkel toegelaten vanaf 18 jaar. Producten bestemd voor kinderen moeten door volwassenen worden aangekocht. Minderjarigen of andere handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun ouders of wettelijke voogd.

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken. De instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm hebben er ook een invloed op. 


9 Bescherming van de privacy

FAB5 Wonderwall behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bijv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.
De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

10 Algemene bepalingen – bevoegde rechtbanken

10.1. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere artikelen van deze algemene voorwaarden die dan onverkort van toepassing blijven. Zo één van de artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zou zijn of nietig zou worden verklaard door een bevoegde rechtbank, zullen de partijen in gezamenlijk overleg dit artikel vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen.

10.2. Alle overeenkomsten gesloten tussen FAB5 en zijn klanten en deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de uitvoering en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen FAB5 en zijn klanten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde.

11 Intellectuele Eigendom

 Alle teksten, commentaren, tijdschriften en illustraties en beelden vertoond op de website zijn beschermd door het auteursrecht en de naburige rechten, evenals door elk recht inzake intellectuele eigendom en dit voor de gehele wereld. Elk gedeeltelijke of gehele reproductie van de producten, website of van de cataloog van FAB5 Wonderwall zonder onze toestemming, is strikt verboden. 

12 Risico-overdracht

De risico's verbonden aan de producten zullen overgaan na ontvangst van de producten.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »